Skip to Content

Törzsvásárlói program

A HK Hermanos Kiadó törzsvásárlójaként Ön névre szóló pontfolyószámlán gyűjtheti és válthatja be a hűségpontokat.

PONTGYŰJTÉS

Alappontok

100 Ft = 1 pont

Minden befejezett 100 Ft vásárlási összeg után (csak a HK Hermanos Kiadónál történő vásárlásokra érvényes) Önnek 1 pontot írunk jóvá pontfolyószámláján.

Extra pontok

Figyelje a pontakciókról és nyereményjátékokról szóló hirdetéseinket a honlapon illetve a Katonaújságban.

REGISZTRÁCIÓ

Törzsvásárlói programunkban való részvételi szándékát kérjük jelezze alábbi elérhetőségeink valamelyikén:

6725 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 43.

hkhermanos.edina@gmail.com

+36 70 378 40 81 

Fizetés után Ön kérhet értesítést (elektronikus vagy postai levélben esetleg sms-ben) az adott vásárlása után kapott pontjainak számáról, illetve aktuális egyenlegéről.

Példa:

1 db A Vitézi Rend története című könyv vásárlása esetén járó pont

7110 Ft = 71 pont

PONTBEVÁLTÁS

Pontjainak tetszőleges részét bármikor beválthatja a Kiadónál történő vásárláskor. A pontgyűjtő akció keretében történő vásárlás során kereskedelmi mennyiségben nem szolgálunk ki (egy termékből maximum 5 db vásárolható egy személynek/ügyfélnek).

 50 pont    (5000 Ft) = 5% kedvezmény

100 pont (10000 Ft) = 10% kedvezmény

150 pont (15000 Ft) = 15% kedvezmény

200 pont (20000 Ft) = 20% kedvezmény

A kedvezmény a HK Hermanos honlapján meghirdetett kedvezményen felül jár, egyszeri vásárláskor vehető igénybe. A kedvezmény igénybevétele után a pontok levonásra kerülnek, majd gyűjtésük újrakezdődik.

A PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

A program részletes feltételeiről a "részvételi feltételek"-nél tájékozódhat vagy az alábbi elérhetőségeken:

HK Hermanos Kiadó Kft.

6725 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 43.

hkhermanos.edina@gmail.com

+36 70 378 40 81

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1. HK Hermanos Törzsvásárlói Program

A HK Hermanos Törzsvásárlói Program (a továbbiakban: Program) alapvetően egy olyan csoportos vevőjutalmazási rendszer, amelyben a Programhoz csatlakozó vásárlók (ügyfelek) a Kiadó által kibocsátott törzsvásárlói hűségpontok révén nyilvánosan meghirdetett és minden résztvevő által azonos feltételek mellett igénybe vehető kedvezményekhez jutnak. 

A HK Hermanos Kiadó Kft. (6725 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 43.; Cégjegyzékszám: 06-09-015455) lehetővé teszi a vásárlók (ügyfelek) számára, hogy jelen Általános Részvételi Feltételek szerint részt vegyenek a Programban és egy virtuális számlán/pontfolyószámlán gyűjtsék pontjaikat. A virtuális számla segítségével az ügyfelek pontokat gyűjthetnek a Kiadónál történő vásárláskor és pontokat válthatnak be, mely pontok beváltása ellenében a Kiadó által forgalmazott termékekhez árkedvezménnyel juthatnak hozzá.

2. Jelentkezés, jelentkezés elfogadása

2.1. A vásárlók (ügyfelek) a Programba való felvételüket alapvetően elektronikus (e-mail) vagy postai levélben kérhetik, nevük és elérhetőségeik (cím, e-mail cím, telefonszám) megadásával.

2.2. A HK Hermanos Kiadó jogosult a jelentkezést elutasítani, amennyiben a vásárló:

- nem adja meg a kért elérhetőségeket

- nem természetes személy

2.3. A HK Hermanos Kiadó nem ellenőrzi, hogy a jelentkezés során vagy egyéb módon közölt adatok a valóságnak megfelelnek-e, az ebből eredő esetleges igények/visszaélések miatt a HK Hermanos Kiadóval szemben minden jogi út kizárva.

3. A virtuális számla/pontfolyószámla

A számla határozatlan ideig, de legkésőbb a Program feltételrendszerében meghatározott egyes feltételek bekövetkeztéig (pl.: letiltás, Program megszűnése, szerződés felmondása) érvényesek.

4. A pontfolyószámla felfüggesztése

4.1. A HK Hermanos Kiadó jogosult bármely jelentkezés elfogadását ideiglenesen felfüggeszteni, a pontfolyószámlát zárolni, amennyiben a pontfolyószámlával való visszaélés alapos gyanúja merül fel.

4.2. A pontfolyószámlával való bizonyított vagy elismert visszaélés esetén a HK Hermanos Kiadó jogosult a pontfolyószámlát azonalli hatállyal zárolni.

5. A pontfolyószámla (illetve a Programban való részvétel)

5.1. A vásárló a HK Hermanos Kiadó által vezetett egyedi pontfolyószámlára gyűjti a pontokat, azaz a pontok mindenkor a pontfolyószámlán kerülnek jóváírásra, illetve onnan kerülnek levonásra az adott tranzakciónak megfelelően.

5.2. Amennyiben az ügyfélnek a Programban való részvételét bármely fél felmondja, úgy a pontfolyószámlát a Kiadó, a felmondási idő utolsó napjával letiltja.

5.3. Egy pontfolyószámlához egyszerre egy vásárló rendelhető.

6. Pontok gyűjtése és beváltása, a pontok egyesítése

6.1. Az ügyfelek a HK Hermanos Kiadónál teljesített vásárlásaik után a pontfolyószámlára pontokat gyűjthetnek, amelyeknek a HK Hermanos Kiadónál való beváltása ellenében árkedvezményre jogosultak.

6.2. A pontkibocsátás és-beváltás feltételei megváltoztathatók. Az érvényes pontkibocsátási és-beváltási feltételeket (illetve a pontbeváltáshoz kapcsolódó engedmények és kedvezmények  leírását) az szja törvény által előírt módon  - általában és jellemzően a székhelyén (telephelyén) kifüggesztett hirdetmény útján és/vagy a honlapján - közzéteszi.

6.3. A pontok az áru ellenértékének kiegyenlítése után a pontfolyószámlán jóváírásra, illetve engedmény (kedvezmény) igénybevétele esetén a pontfolyószámláról levonásra kerülnek.

Az ügyfél a pontfolyószámlán jóváírt vagy onnan levont pontmennyiséget a kapott elektronikus vagy postai levél (esetleg sms) alapján ellenőrzi. Az esetlegesen helytelenül jóváírt vagy levont pontösszeggel kapcsolatos reklamációt az ügyfél 48 órán belül köteles jelezni. 

6.4. A HK Hermanos Kiadó a pontkibocsátási és -beváltási tranzakciókat az ügyfél pontfolyószámláján regisztrálja.

6.5. A pontok csak és kizárólag áruk vásárlására - az adott vásárlással kapcsolatos engedmény (kedvezmény) megszerzése érdekében - válthatók be, azok beváltása ellenében pénzbeni kifizetés teljesítése tilos. A vásárlásnak a pontbeváltáshoz kapcsolódó árengedménnyel csökkentett ellenértékét az ügyfél átutalással, sárga postai csekken történő befizetéssel (készpénzátutalási megbízással) és készpénzes befizetéssel egyenlítheti ki.

7. Pontok törlése, visszavonása, beváltott pontok visszaadása, a pontok elévülése

7.1. A HK Hermanos Kiadónak jogában áll a már jóváírt törzsvásárlói pontokat törölni, amennyiben a jóváírást követően kiderül, hogy azokat a Kiadónál nem szabályosan nyújtották vagy azokat az ügyfél jogosulatlanul vagy visszaélés révén szerezte.

7.2. A HK Hermanos Kiadó jogosult utólag a technikai vagy adminisztrációs hiba folytán tévesen jóváírt pontokat az ügyfél előzetesen írásos értesítés és indoklás mellett visszavonni, illetve köteles az ugyanilyen okból tévesen levont pontokat az ügyfél részére utólagosan jóváírni.

8. Az ügyfelek adatainak kezelése, tárolása, feldolgozása, védelme

8.1. Az ügyfelek által megadott adatokat (a továbbiakban: törzsadatok) valamint a számlán végrehajtott pontműveleteket (a továbbiakban: ponttranzakciók) a HK Hermanos Kiadó kezeli és dolgozza fel. 

8.2. A HK Hermanos Kiadó által megvalósított adatkezelés és -feldolgozás célja a HK Hermanos Törzsvásárlói Program működtetése, az ügyfelek és a Kiadó közötti információnyújtás, valamint közreműködés a pontreklamációs ügyek rendezésében.

8.3. Az ügyfél adatainak közlésével hozzájárul ahhoz, hogy személyes adataira (törzsadataira) vonatkozóan a Kiadó a 8.1-8.2. alpontban leírt adatkezelést és adatfeldolgozást végrehajtsa.

8.4. Az ügyfél jogosult a 8.1-8.3. alpontokban meghatározott adatkezelési illetve adattovábbítási hozzájárulását a Kiadóhoz intézett írásos bejelentés útján részlegesen vagy teljesen visszavonni. Amennyiben az ügyfél az adatkezelési illetve adattovábbítási hozzájárulást oly mértékben vonja vissza, hogy az lehetetlenné teszi az általa lebonyolított ponttranzakciók begyűjtését, nyilvántartását, elszámolását, vagy egyéb a Programhoz kapcsolódó jogok érvényesítését, illetve kötelezettségek teljesítését, úgy a fenti visszavonó nyilatkozat egyúttal a Programban való részvétel felmondását jelenti az ügyfél részéről.

8.5. Az ügyfél törzs - és ponttranzakciós adatai - a mindenkor érvényes törvényi előírások betartása mellett a Kiadónál kerülnek tárolásra és feldolgozásra. Ezek az adatok kizárólag a HK Hermanos Kiadó munkatársai részére hozzáférhetőek.

9. Felelősség, szavatosság

A HK Hermanos Kiadó az ügyfelekkel szemben felel az adatok biztonságáért, az adatok megfelelő védelméért a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozás, a törlés és a megsemmisülés terén.

10. Reklamáció-ügyintézés, tájékoztatás

Amennyiben az ügyfeleknek a Programmal kapcsolatban bármely természetű panasza vagy kérdése van, a HK Hermanos Kiadót kell telefonon vagy írásban megkeresnie.

11. A Programból való kilépés, a pontfolyószámla felfüggesztése

11.1. A HK Hermanos Kiadónak jogában áll az ügyfelet a Programból kizárni, a pontfolyószámlát zárolni, amennyiben az ügyfél neki felróható okból hamis adatokat közöl a Kiadóval, vagy cselekedeteivel, megnyilvnulásával a Program működését, céljainak elérését vagy a többi résztvevő jogos érdekeit veszélyezteti vagy őket hátrányos helyzetbe hozza, és ezen magatartásának a Kiadó írásos felszólítását követően sem vet véget. Ebben az esetben az ügyfél nem léphet fel a Kiadóval szemben semmilyen igénnyel. 

11.2. A fenti esetekben a Kiadó véglegesen mentesül az ügyfél pontegyenlege beváltásának kötelezettsége alól, továbbá követelheti a jogosulatlanul szerzett és/vagy beváltott pontok miatti kára teljes megtérítését mindazon személyektől, akik a károkozásban tevőlegesen részt vettek, illetve azt szándékosan vagy gondatlan eljárásukkal elősegítették.

11.3. Az ügyfélnek jogában áll a Programban való részvételét bármikor írásbeli felmondással, azonalli hatállyal megszűntetni. A felmondáskor a be nem váltott pontok elvesznek.

11.4. A Kiadó jogosult az ügyfél részvételét a Programban felfüggeszteni, amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a pontfolyószámlával kapcsolatban bárminemű visszaélés vagy egyéb jogsértés történt, függetlenül attól, hogy abban a pontfolyószámla-tulajdonos vétkes volt-e vagy sem.  A Programban való részvétel felfüggesztésének időtartama nem haladhatja meg a felfüggesztésre okot adó esemény alapos kivizsgálásához ésszerűen szükséges időt, de legfeljebb 15 napot. Ebben az esetben az ügyfél nem léphet fel a Kiadóval szemben semmilyen igénnyel.

12. A Program módosítása és befejezése

12.1. Tekintettel arra, hogy a Program keretében a Kiadó egyoldalúan, ellenszolgáltatás nélkül nyújt kedvezményt, a Kiadó jogosult a Program jellemzőit, feltételrendszerét egyoldalúan megváltoztatni, a módosítás azonban nem lehet visszamenőleges hatályú, azaz az ügyfelek megszerzett jogait nem érintheti. Hacsak a jelen Általános Részvételi Feltételek másként nem rendelkeznek a módosításról szóló értesítés a HK Hermanos Kiadó honlapján történő közzétételével történik. A módosítás hatályba lépésére mindenkor ésszerű határidőt, de legalább 15 napot kell hagyni. A módosítás miatt kilépő ügyfelek a Kiadóval szemben - a meglévő pontjaik beváltásán túlmenően - semmilyen igényt nem támaszthatnak.

12.2. A Kiadó jogosult a HK Hermnaos Törzsvásárlói Programot az ügyfelek 90 napos határidővel történő értesítése mellett bármikor befejezni. Az értesítés a Kiadó honlapján elhelyezett közlemény útján történik. Az értesítés megjelenését követő naptól kezdve a pontok kibocsátása megszűnik és a Program befejezéséig hátralévő időben már csak a pontok beváltására van mód. A Program megszűnése napjáig be nem váltott pontok véglegesen érvényüket vesztik.

13. Díjak

13.1. Az ügyfél belépése a Programba díjmentes és nem jelent semminemű kötelezettségvállalást a Kiadóval kötendő üzletekre vonatkozóan.

13.2. A díjtételek módosítását elfogadni nem óhajtó ügyfelek a hirdetmény megjelenése és az új díjszabás hatályba lépése közti időtartam alatt pontjaikat beválthatják és az új díjszabás életbe lépése napjával a Programban való részvételüket felmondhatják. A díjszabás módosítása miatt kilépő ügyfelek a Kiadóval szemben - a meglévő pontjaik beváltásán túlmenően - semmilyen igényt nem támaszthatnak.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. A törzsvásárlói pontok kibocsátásával és beváltásával kapcsolatos esetleges közterhek (adók, járulékok, illetékek, hatósági díjak, stb.) - amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik az ügyfeleket terhelik. Ez érvényes arra az esetre is, amikor valamely jogszabály a közteher elsődleges kötelezettjeként a Kiadót jelöli meg, de megengedi ennek továbbhárítását az ügyfélre.

14.2. Az ügyfelek tájékoztatása a Program egyéb kérdéseiről a Kiadó honlapján elhelyzett egyéb hirdetmények útján történik.

14.3. A pontokat nem lehet készpénzre vagy devizára átváltani. A törölt, érvénytelenné vált vagy elévült, vagy egyéb okból be nem váltott pontok után azok pénzben kifejezett értéke vagy kártérítése vagy egyéb ellenszolgáltatás nem igényelhető.

14.4. A Kiadó az értesítéseket mindig az általa ismert legutolsó címre küldi. Címváltozás vagy a személyi adatokban bekövetkezett egyéb változás esetén az ügyfél köteles a Kiadót haladéktalanul tájékoztatni. Az elavult, megváltozott adatok miatti problémákért a Kiadót felelősség nem terheli.

14.5. Az ügyfelek írásbeli értesítéseiket az alábbi címre kötelesek elküldeni.

HK Hermanos Kiadó Kft.

6725 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 43.

E-mail cím: hkhermanos.edina@gmail.com

14.6. Hacsak a jelen Általános Részvételi Feltételek másként nem rendelkeznek, a napokban megállapított határidő alatt naptári napot, a hónapokban megállapított időtartam alatt naptári hónapot kell érteni.  Hacsak a jelen Általános Részvételi Feltételekből, vagy a szövegkörnyezetből más nem következik, úgy az e-mail útján közölt kommunikáció a Felek egymás közötti viszonyában írásbeli kommunikációnak minősül.

14.7. A HK Hermanos Törzsvásárlói Program, valamint jelen Általános Részvételi Feltételek a magyar jog hatálya alá esik.