Skip to Content

Katonaújság 2013/1. szám (2013. február)

ISSN: 
2061-9529
Méret: 
210 x 290 mm
Terjedelem: 
56 oldal
Kiadás éve: 
2013
Kötésmód: 
tűzött
Súly: 
240 gramm
Ajánlott fogyasztói ára: 
695 Ft
Kedvezmény: 
0
Kedvezményes ár: 
695 Ft

MEGJELENÉS 2013. február 19.

Illésfalvi Péter: Névtelenül nyugszik Erdély hegyei között. Rózsa István m. kir. hivatásos törzsőrmester emlékére

Miszlay Zsolt: Nő és katona - Mária főhadnagy, avagy Károly huszár emlékezete

Fekete Róbert: Vitéz nagybányai Horthy Istvánné kitüntetései

Elfogyott a lőszer

Bazala Csaba: "Horthy Miklós katonája vagyok" - Román István m. kir. honvéd hadnagy története

Moys Péter: Steiner József tábori pilóta sorsa

Ács István: 6-os huszárezred - A gorodoki lovasroham "Vörös Ördögei". Egy elfelejtett huszárezred hősei

Fekete Ferenc: Dunai (hadi)hajósok társasági és díszruhája. A Magyar Királyi Folyamőrség társasági és díszruhája

Matucza-Riba Edina: Hadik András lovas szobra

A cikkek jegyzetei alább találhatóak meg!

A következő szám 2013 áprilisában jelenik meg!

ihzdases

terrutuf

vhgdfx

sdasdtz

piuiuhzf

Jegyzetek Illésfalvi Péter cikkéhez:
[1] Itt mondok köszönetet Rózsa István leányának, dr. Rózsa Erzsébetnek a cikk elkészítéséhez nyújtott segítségéért, a családban megmaradt dokumentumok rendelkezésre bocsátásáért.
[2] Az eredeti okmányokban Bachner és Bakler változatokban is előfordul. A tanulmányban a Rózsa István származási táblázatában szereplő változatot használtam.
[3] Hadtörténelmi Levéltár Központi Irattár  554/353. sz. tiszthelyettesi okmánygyűjtő (a továbbiakban: HL KI 554/353. tts. ogy.).
[4] A M. kir. Kinizsi Pál honvéd altisztképző és nevelőintézet osztályozási értesítője Rózsa István növendékről az 1930/31. tanévre (másolat a szerző birtokában).
[5] „Kollár Műterem, Veszprém” felvétele, eredetije dr. Rózsa Erzsébet birtokában van.
[6] A trianoni békediktátum előírásai miatt a honvédség állományába tartozó katonák egy része ún. rejtett alakulatokba volt szervezve, mivel Magyarország ebben a vonatkozásban nem tartotta be a rendelkezést. A „ 6. határőrkerületi parancsnokhelyettes” megnevezés valójában a debreceni 6. vegyesdandár harmadik gyalogezredének minősülő 6. határőrezredet takarta, az I. osztály 3. szárny pedig az I. zászlóalj 3. századát jelentette. Ismeretlen időpontban átkerült a 2. szárnyhoz.
[7] HL KI 554/353. tts. ogy.
[8] A határőrkerületeken belül a konkrét biztosító, nyomozó és határrendészeti feladatokat az ún. határbiztosító osztályok látták el. E többnyire zászlóalj-szintű katonai szervezetek kettő-öt, esetleg még több századparancsnokságot foglaltak magukba – ezeket nevezték a rejtés időszakában „határügyi tiszt”-nek, röviden „hüti”-nek –, amelyek az államhatár mentén fekvő és alárendeltségükbe tartozó határőrőrsök munkáját közvetlenül irányították.
[9] Hivatásos határőr szakaszvezetőnek.
[10] Kivonat a 6/2. határőrszárny 1936. április 3-án kelt 79/3. számú napiparancsából (másolat a szerző birtokában).
[11] HL KI 554/353. tts. ogy.
[12] Másolat a szerző birtokában. Az igen ritka okmány nem csak önmagában különleges dokumentum, de a hozzá tartozó éremmel együtt előkerülve azt is tanúsítja, hogy a 6. határőrkerületnél egy egyébként általános, polgári sportdíjként ismert érmet használták a mesterlövész cím látható jeleként, szemben a magyar királyi Honvédséggel, ahol az ugyancsak használatos, azonos címet hivatalosan rendszeresített és viselhető bojtjelvény juttatta kifejezésre. (Ezúton is köszönöm dr. Sallay Gergely kedves kollégámnak, hogy erre az érdekességre ráirányította figyelmemet.)
[13] HL KI 554/353. tts. ogy.
[14] Kivonat a M. kir. 21. honvéd határvadász zászlóalj parancsnokság 1939. február 10-én kelt 2. sz. altiszti parancsából (másolat a szerző birtokában).
[15] Az érem viselésének jogosultságát igazoló dokumentum másolata a szerző birtokában.
[16] Határőr.
[17] Ez utóbbi műveletek részleteiről – azon túl, hogy a románoknak mindkét alkalommal „nagyobb veszteséget” okozott – nem rendelkezem további ismeretekkel. Rózsa István 1941. május 1-jei felterjesztése az Országos Nemzetvédelmi Bizottságnak, amelyben ezen akciókban való aktív részvételre hivatkozva kéri a Nemzetvédelmi Kereszt adományozását, továbbá az ehhez az irathoz csatolt igazolás, amelyet Molnár Andor százados, a 24. határvadász-zászlóalj akkori portyázószázad parancsnoka állított ki (másolatok a szerző birtokában). A Nemzetvédelmi Kereszt Rózsa István részére történt adományozásáról nem rendelkezem adatokkal. A felterjesztésben megemlített akciók bizalmas voltára az is elég bizonyíték, hogy semmilyen használható információt nem közöl a bevetésről.
[18] HL KI 554/353. tts. ogy.
[19] Uo.
[20] Az érem viselésének jogosultságát igazoló dokumentum másolata a szerző birtokában.
[21] HL KI 554/353. tts. ogy.
[22] Uo.
[23] Uo. Leánya, dr. Rózsa Erzsébet tájékoztatása szerint az ügy hátterében a helyi csendőrőrs parancsnokával való hűvös viszony húzódott meg, aki a család tudomása szerint irigységből jelentette fel bajtársát, mindezt azonban hitelt érdemlő forrásokkal nem lehet alátámasztani.
[24] Illésfalvi Péter – Számvéber Norbert – Szabó Péter: Erdély a hadak útján 1940-1944 (Puedlo Kiadó, h. n., 2005; a továbbiakban: Erdély… i. m.) 52. o.
[25] Helyesen 67. székely határvadász-zászlóaljat, amelyet a 67. székely határvadászcsoport határvadászőrseinek állományából, a csoportközvetlenek maradékából, valamint az 59. határvadász portyázóosztály őrseiből hoztak létre.
[26] Bányai Ferenc nábrádi református tanító levele özv. Rózsa Istvánnéhoz (másolat a szerző birtokában).
[27] Szűcs Sándor 1945. április 22-én Rózsa István szüleihez írott levele, Szabó Pál szakaszvezető nyilatkozata ugyancsak 1945. április 22-i dátummal, Pk. I. 583.145/1949/7. számú holttá nyilvánítási végzés (másolatok a szerző birtokában).
[28] Leánya, dr. Rózsa Erzsébet a HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztályánál kérte édesapja sírhelyének megállapítását. Az erre irányuló kutatás 2013-ban fog megkezdődni.

Jegyzetek Moys Péter cikkéhez:
[1] Részlet Steiner elbeszéléséből. Ismeretlen szerző. Kézirat, Winkler Archívban.
[2] Az eredetileg a lipcsei Deutsche Flugzeug Werke által tervezett és gyártott kétfedelű repülőgépeket később német alkatrészekből az aszódi Lloyd is gyártotta Lloyd C I. típusnévvel.  (A Galambtól a Griffmadárig, HM Térképészei Közhasznú Nonprofit Kft. Bp. 2010. p.40)
[3] http://www.austro-hungarian-army.co.uk/biog/stojsavljevic.html
[4] 1915. május 1-i ranggal. (rangszám: 103. – 1915. V. 1.; 3. ho. gye.)
[5] Részlet a Flik 13 naplójából. Ismeretlen szerző. Kézirat, Winkler Archívban.
[6] Kép: http://www.austro-hungarian-army.co.uk/biog/UZELAC.HTM
[7] Hadrafogható pilóta szint, tábori pilóta lett.
[8] Révész Tamás: Repülőtér az Alpokalján. Zrínyi Kiadó Bp. 2009. p 72.
[9] Kézirat a Winkler Archívban.
[10] Zsák Ferenc kutatása a HIM levéltárban. AKVI 23622  
[11] Vitéz Boksay Antal: A felhők katonái. AQUILA Könyvkiadó, Bp. 2001. 159/160. oldalon. *A 187. oldalon felsorolt kitüntetettek között: mint Steiner József százados szerepel!
[12] Délibábok légterében - DEBRECEN ÉS A HAJDÚSÁG REPÜLÉSTÖRTÉNETE 10. oldalon
[13] HADITECHNIKA 2012/2. 74. o. in Czirók Z.: Katonai repülők Debrecenben 1918-1919)
[14] HADITECHNIKA 2012/3 22. o. in Czirók Z.: Katonai repülők Debrecenben 1918-1919 II. rész
[15] A katonai adatlapját Zsák Ferenc kutatta a HIM levéltárban 2011-ben. AKVI 23622 Más források szerint 1923. szeptember 1-től őrnagy.
[16] Mivel a Trianoni békeszerződés értelmében a vezérkari tisztképzés is tilos volt, a Hadiakadémia a rejtés időszakában a Magyar Királyi Szabályzat Ismertető Tanfolyam nevet viselte (http://mek.oszk.hu/02100/02185/html )
[17] Juhász Balázs: Olaszországi vezénylések és tanulmányutak 1920 és 1936 között a Magyar Királyi Honvédség történetében - http://tortenelemszak.elte.hu/data/23795/JuhaszBalazs.pdf
[18] Czirók Zoltán kutatása HL Tiszti anyakönyvek 3136/1890
[19] Frigyesy Ágnes: Nagyapám sorsa. http://www.fusz.hu/print.php?pid=5442
[20] Czirók Zoltán kutatása HL Tiszti anyakönyvek 3136/1890
[21] (31772/Elnöki Szü/1946)
[22] http://109.74.60.53/~hirlevel/kozma/kitiltottcsaladok/Data/terkepek/budapest/osszes_nevsor.pdf

Jegyzetek Fekete Ferenc cikkéhez:
Honvédségi Közlönyök 1937-1944
Kádár Gyula: A Ludovikától Sopronkőhidáig.
Képes Pesti Hirlap 1928/136. és 260. szám
Szabályzat a m. kir Folyamőrség egyenruházatáról.
Szebb Jövőt 1941/34. szám