Skip to Content

Katonaújság 2012/2. szám (2012. április)

ISSN: 
2061-9529
Méret: 
210 x 290 mm
Terjedelem: 
56 oldal
Kiadás éve: 
2012
Kötésmód: 
tűzött
Súly: 
240 gramm
Ajánlott fogyasztói ára: 
695 Ft
Kedvezmény: 
o
Kedvezményes ár: 
695 Ft

Miszlay Zsolt: "Justice for Hungary" - óceánrepülés és revíziós propaganda

Virágh János: A magyarországi Népi Német Sportjelvény (Das Volksdeutsche Sportabzeichen)

József Károly királyi herceg "kertésze"

Sőregi Zoltán: Kárpátalja - Kolozsvár - Sprinzenstein - Nyíregyháza. Egy zászlóskürt története

Láng Róbert: Nagyapám emlékére

Anekdoták az első világháborúból

Matucza-Riba Edina: Rögös és nehéz útja nem csak katonának lehet - Az Erzsébet királyné emlékmű avatása Budapesten, 1932. szeptember 25-én

Fekete Ferenc: Búvár Kund nyomában - nehézbúvárok a víz alatt

Szécsényi András: "Áldásos munkát!" - egyetemisták és főiskolások női munkaszolgálata (a cikk jegyzetei alább találhatóak meg)

Fekete Ferenc: A Magyar Királyi Honvéd Folyamerők matrózsapkája

B. Stenge Csaba: Soproni honvédek tűzkeresztsége: a 4/I. zászlóalj harckocsielhárítása Kalinovnál

A következő szám 2012 júniusában jelenik meg!

b100

b101

b102

b103

b104

Szécsényi András: "Áldásos munkát!" - egyetemisták és főiskolások női munkaszolgálata cikkének jegyzetei:
1. A fenti vélekedés oka, hogy a holokauszt-kutatás, érthető okokból, a közérdekű honvédelmi (zsidó) munkaszolgálatra fókuszált. Bőséges szakirodalmából tájékoztató: Randolph L. Braham (szerk.): A magyarországi holokauszt bibliográfiája. 1. köt. 125–156. Összefoglalóan ajánljuk: Karsai Elek (szerk.): „Fegyvertelen álltak az aknamezőkön…” Dokumentumok a munkaszolgálat történetéhez Magyarországon. Bp., 1962. MIOK. 1–2. köt. egészét.
2. Erre vonatkozóan saját kutatásainkat ajánljuk: Szécsényi András: Egyetemi és főiskolai munkatáborok Magyarországon 1935–1939. In: Visszatekintés a 19–20. századra. Főszerk. Erdődy Gábor. Bp., 2011. ELTE. és Uő: Egyetemi munkaszolgálat Magyarországon a Horthy-korszakban. Történeti Muzeológiai Szemle, 2011. évi szám (http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/muzeumok/mamutt_evkonyv_11/index.htm (betűhibákkal). A másik ok, amiért a téma nem került történeti vizsgálatok alá, hogy az EÖM és a Turul Szövetség központi iratanyagai nagyrészt elégtek, a források így töredékesek és szétszórtak.
3. A témára összefoglalóan l. Szécsényi András: Egyetemi és főiskolai munkatáborok Magyarországon, i. m. 149–164. és Uő: Egyetemi munkaszolgálat Magyarországon a Horthy-korszakban, i. m. 53–54.
4. Kenny Cupers: Governing through nature. Camps and youth movements in interwar Germany and the United States. Cultural Geographics, 2008/15. 173–205.
5. Dr. tharnói Kostyál László: Főiskolai önkéntes munkatábor. Bp., 1935. Turul. 24–33. és Tharnói Tarnói László dr.: Magyar munkaszolgálat. Munkatáborok a magyar nép és föld szolgálatában. Bp., 1939. Turul. 28–30. és Johann Georg Keil & Hans Dehmel: Vormarsch der Arbeitslagerbewegung. Berlin, 1932. Deutsches Studentenwerk. A kezdeti magyar recepcióra l. MOL K 636, 634. doboz, 1932/36. 20–72. tétel. A berlini Collegium Hungaricum igazgatójának első jelentése kultúrpolitikai vonatkozású németországi eseményekről. 1932. szeptember 20.
6. Kenneth Holland: Youth in European Labor Camps. Washington, 1939. American Council on Education.
7. Évente 250–300 ezer német munkaszolgálatosról beszélhetünk. Az Arbeitsienst a náci belügyminisztérium alá tartozott, vezetője Konstantin Hierl ny. tábornok volt, államtitkári rangban. Kerekes Sándor: A németbirodalmi munkaszolgálat. Bp., 1938. és Magyar munkaszolgálat. Az 1939. évi közigazgatási tanfolyamon előadta vitéz Szinay Béla. Bp., 1939. Állami Nyomda. 6–7.
8. Szécsényi András: Végváry József pályája: a Turul Szövetségtől az ÁVH-ig. Múltunk, 2011/3. 13–20.
9. A teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy a sárospataki Református Főiskola és a budapesti, műegyetemi Hungária Magyar Technikusok Egyesülete 1935–1936-ban (Sárospatakon), illetve 1937-ben (Szigligeten) szintén kísérletezett egy-egy, hasonló jellegű munkatábor felállításával. L. Bartha Ákos: Magyarország első Nemzeti Munkatábora – a sárospataki diákok útépítése. Sárospataki Füzetek, 2010/4. 59–81., ill. Csát Géza: Beszámoló a nyári munkatáborról. Hungária, 1937. november 20. 19–20.
10. L. pl. Munkatábor-ankét az egyetemi Körben. Hungária, 1937. február hó. 9. és Veres Péter: Ankét – A fiatal magyar értelmiség és a falu. Jelenkor, 1937/1–2. 12.
11. MOL P 1364 Turul Szövetség. 1. doboz 3. t. A XVIII. Országos követtábor teljes jegyzőkönyve, 1936. november 5–8., 140–141.
12. Az összefonódást szemlélteti: Szécsényi András: Egyetemi és főiskolai munkatáborok Magyarországon, i. m. 191–204.
13. Magyar munkaszolgálat, i. m. 12. (A szerző kivételként a sárospataki koedukált munkatáborra utal).
14. Szécsényi András: Egyetemi és főiskolai munkatáborok Magyarországon i.m.??? és Uő: Egyetemi munkaszolgálat Magyarországon a Horthy-korszakban, i. m. 64–68. A vonatkozó jogszabályok: 4.400. VKM sz. rendelet az Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Önkéntes Nemzeti Munkatáborainak szervezése tárgyában. Magyar Rendeletek Tára (MRT) 1937, 468–470.; 2.500. VKM eln. sz. rendelet. MRT 1938, 831–832.
15. MOL P 1364 3. doboz 22. t. Körösfői BE. 3. kötet, 46–47.
16. MRT 1938, 1116–1119.
17. Gertrud Zypries: Der Arbeitsdienst für die weibliche Jugend. Junfer&Dünnhaupt. Berlin. 1938. és Frieda Sopp: A német leányifjúság munkaszolgálata. [K. n.] Bp. [É. n.]. Német lányok kötelező munkaszolgálata. Magyarság Útja, 1943. február 11. [4.].; Simonné Jankovich Adél: Önkéntes munkaszolgálat és a női munkatáborok. Magyar Női Szemle, 1937. június–július.
18. Oláh György: Épít, alkot, nevel a német munkaszolgálat. Függetlenség, 1937. december 19., 11.
19. MOL K 636 c. 898. doboz 61–10. Nemzeti Munkatáborok ügyei 1937–1941, 16.
20. A férfiakéval megegyező (két típusban: egy, ill. két veretből álló, tombakból készült) jelvényt viseltek. Mindkét típusból példány található és egymással összevethető: HM Hadtörténeti Múzeum Numizmatikai Gyűjtemény, ltsz. 2002. 182. 1. és gysz. 413/87. (Ezúton köszönöm meg Sallay Gergely Pál gyűjteményvezető segítségét.) A jelvényt a Waltner éremverő cég (Bp., Petőfi Sándor u. 6.) készítette. MOL P 1364 Turul Szövetség. 1. doboz 11. t. 4.
21. Hajdu Béla–Laborc György Péter–Zombor Zoltán 2009. Az egyetemi önkéntes munkaszolgálat jelvényeiről. Az Érem, LXV. 2. sz. 33–39.
22. Ilyen oklevél tudomásom szerint Zombor Zoltán, Fekete Ferenc, Gáll Gábor magángyűjtők, valamint a HM Hadtörténeti Múzeum Kéziratos Emlékanyaggyűjteményében (Potenga Margit oklevele, 1941., ltsz. nélkül) található.
23. Ez egy későbbi, közérdekű munkaszolgálatos zászlóalj lapjának jelszavaként is visszaköszön! Tábori Újság 1939. 1. p.
24. MOL K 636c. 704. doboz, 98. t. 98–28., 2.
25. Baky Marica: Ősi magyar földön új magyar életet épít az Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Önkéntes Nemzeti Munkaszolgálata. Függetlenség, 1939. május 21., 22.
26. Szeretettel fogadta a magyar falu az első női munkatábort. Függetlenség, 1937. július 8., 7.
27. L. Magyar Világhíradó 860. (1940. augusztus). http://filmhiradok.nava.hu/watch.php?id=3890
28. Gyimesi Ferenc: Áldásos munkát végeznek a munkaszolgálatos lányok. Függetlenség, 1939. július 18., 6.
29. MOL K 636 c. 898. doboz, 61–10. Nemzeti Munkatáborok ügyei 1937–1941, 15–16.
30. Tihanyi Lenke: „Hozd vissza Pestről a pöttyös kisasszonyt!” A női munkatábor nyomában. Nemzetőr, 1939. augusztus 14., 5.
31. Önkéntes munkaszolgálatos tanárnő. Vásárhelyi Újság, 1940. augusztus 4., 1–2.
32. MOL P 1364. Turul Szövetség, 3. doboz, 24. t. 106.
33. „A „pirospöttyös kisasszonyok” a magyar honvédekért! Fiatalok, 1941. október hó, 3.
34. Magyar Nemzeti Munkaszolgálat, i. m. 34–43.
35. Dr. tharnói Kostyál László: Főiskolai önkéntes munkatábor, i. m. 54.
36. Dr. Blasszauer Róbert: Az IHNETOV naplója. Vitéz Béldy Alajos vezérezredes a Hadtörténeti Levéltárban őrzött irataiból 1941–1943. Bp., Hadtörténelmi Levéltár — „Múlttal a Jövőért” Alapítvány, 2002 (több bejegyzés). Megemlítendő végül az 1940-ben EÖM-ből sarjadó „nők önkéntes honvédelmi munkájának szervezete” is. Sturm Dénes: Női munkaszolgálat. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás. A IX. közigazgatási továbbképző tanfolyam előadásai. Szerk. Mártonffy Károly. Bp., 1943. BM. (A korszerű közigazgatás útjai 15.) 93–103.
37. 1944. évi 1021. VKM sz. rendelet. ???
38. MOL P 1364 Turul Szövetség. 1. doboz, 5. t. 36. és 1. doboz, 2. doboz 6. t. Fővezérség levelezése. 44.